سلام خدمت تمامی آینده نگران؛

نرخ سود اندوخته های بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان به 25% افزایش یافته و تمامی جداول بیمه عمر به روز شده اند که می توانید در پست های بعدی با توجه به سن آن را دریافت نمایید.

هم اکنون به طور مثال اگر فردی فرزند 2 ساله اش را بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان کنید، علاوه بر برقراری کلیه پوشش های سرمایه فوت عادی و حادثی ، پوشش ازکارافتادگی و امراض خاص به طور کامل می تواند از سود 25% نیز برخوردار شود به طور مثال

در صورت پرداخت سالیانه تنها 2 میلیون تومانو بدون افزایش مبلغ سالانه، مبالغ زیر را در سال های مشخص شده دریافت نمایید:

موجودی اندوخته شخص در سال 10 ام مبلغ:542,207,274 ریال معادل 54 میلیون و دویست و بیست هزار تومان

موجودی اندوخته شخص در سال 20 ام مبلغ: 5,735,307,616 ریال معادل پانصد و هفتاد و سه میلیون و پانصد و سی هزار تومان

موجودی اندوخته شخص در سال 30 ام مبلغ: 54,078,708,264 ریال معادل

پنج میلیاردو چهارصدو هفت میلیون و هشتصد و هفتاد هزار تومان.

دریافت کنید...

واین حق شماست...

حال اگر شما با10% تعدیل یعنی هرسال 10% بیش تر از سال قبل پرداخت کنید این مبالغ حدود دوبرابر خواهد شد...

شما حتی می توانید از سال 10 ام به بعد بازنشسته شوید!

آینده برای شماست و آرامش حق شما

تدبیر امروز رفاه فردا

 

54,078,708,264