بسم الله الرحمن الرحیم

در این بخش در مورد پوشش اضافی سرمایه فوت ناشی از حادثه جزئیاتی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در صورتی که شخص بیمه شده بر اثر تصادف یا هر دلیل حادثی نظیر سیل ، آتش سوزی و هر دلیل فوت ناشی از حادثه که خود کشی تلقی نشود

از دنیا برود می توانند تا سقف 3 برابر سرمایه فوت + سرمایه فوت از بابت پوشش اضافی سرمایه فوت ناشی از حادثه دریافت نماید.

به طور مثال اگر شخصی سالیانه مبلغ 4 میلیون تومان بابت بیمه عمر و تشکیل سرمایه شرکت بیمه سامان پرداخت کند ، سرمایه فوت عادی شخص 100 میلیون تومان می باشد که در اثر فوت شخص به هر علتی به ذینفع یا ذینفعانی که خود شخص انتخاب می کند پرداخت می شود و همچنین از مالیات بر ارث و انحصار وراثت معاف می باشد.و هیچ ارتباطی به اندوخته ای که در پایان قرارداد به شخص پرداخت می شود ندارد و یک پوشش بیمه ای است.

در صورتی که بر اثر دلیل حادثی از دنیا برود می تواند بنا به درخواستی که

در فرم پیشنهاد مرقوم کرده اند می توانند تا 3 برابر سرمایه فوت مازاد بر سرمایه فوت عادی دریافت کند پس در صورت پرداخت حق بیمه سالیانه 4 میلیون تومان و فوت شخص بیمه شده بر اثر حادثه به ذینفعان مبلغ 300 میلیون تومان(سرمایه فوت بر اثر حادثه) +100 میلیون تومان (سرمایه فوت عادی) به ذینفعان پرداخت می شود.

یعنی به ذینفعان مبلغ 400 میلیون تومان که معاف از مالیات و انحصار وراثت است پرداخت می شود.

علی مسعودی

11/10/1391

در تمام ساعات شبانه روز می توانید درخواست برقراری پوشش بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان را با تماس با دو شماره  -09351067311 به ثبت رسانید