لینک دانلود جداول به روز شدند و مشکلات برطرف شد. 1391/10/11

 جداول از لحاظ زمانی تا 30 سال تنظیم شده است(اما حداکثر مدت تا پایان 70 سالگی می باشد ولی لزوما نیازی نیست شخص حداکثر زمان را انتخاب کند) حداقل مدت بیمه نامه  1 سال بوده و شخص میتواند هر مدتی بین  1 سال تا حداکثر زمان بیمه نامه را انتخاب کند

 

سن بیمه شده

مدت بیمه نامه(سال)

حق بیمه سالانه

درصد افزایش سالانه (تعدیل)

دریافت جدول استعلام بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان با فرمت pdf

1

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

2

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

3

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

4

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

5

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

6

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

7

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

8

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

9

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

10

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

11

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

12

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

13

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

14

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

15

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

16

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

17

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

18

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

19

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

20

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

21

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

22

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

23

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

24

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

25

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

26

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

27

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

28

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

29

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

30

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

31

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

32

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

33

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

34

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

35

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

36

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

37

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

38

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

39

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

40

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

41

30 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

42

29 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

43

28 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

44

27 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

45

26 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

46

25 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

47

24 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

48

23 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

49

22 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

50

21 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

51

20 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

52

19 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

53

18 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

54

17 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

55

16 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

56

15 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

57

14 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

58

13 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

59

12 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

60

11 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

61

10 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

62

9 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

63

8 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

64

7 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

65

6 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

66

5 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

67

4 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

68

3 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

69

2 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

70

1 سال

2 میلیون تومان

10%

کلیک کنید

جهت دریافت جدول استعلام خود ، مبلغ پیشنهادی خودتان به همراه سن بیمه شده و بیمه گذار و آدرس ایمیل و شماره تلفن همراه خود را به یکی از طرق زیر به ما اعلام کنید تا جدول را برایتان ایمیل نماییم.
1- تماس با شماره تلفن 09351067311 (علی مسعودی)
2- ارسال پیامک به شماره تلفن 09351067311 (علی مسعودی)
3- ارسال ایمیل به آدرس life.saman24@yahoo.com
4- قراردادن نظر به صورت خصوصی در همین پست.
**سریعترین روش ارسال پیامک است.